Albert kverulant
Co mají společného Nacisti, Bolševici a dnešní demokracie? Zneužívání vežeňské práce!

Co mají společného Nacisti, Bolševici a dnešní demokracie? Zneužívání vežeňské práce!

NESPORNÝ HISTORICKÝ DŮKAZ IDEOLOGICKÉ NÁVAZNOSTI ZNEUŽÍVÁNÍ VĚZEŇSKÉPRÁCE ZE STRANY STÁTU ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika je posttotalitní zřízení, které, ve vztahu k principu právního státu, pokud jde o „pracovní podmínky vězňů„, se od roku 1990 neoprostilo od totalitních zásad zneužívání vězeňské práce, jako důsledek ignorování Evropského pracovního práva, kdy existuje nesporný následek, že z věznů v České republice jsou uměle „vyráběni“ sociálně dezintegrovaní a vyloučení jedinci – budoucí recidivisté, které systém věznění lidí potřebuje pro svoji vlastní existenci a pro zaměstnávání řady úředníků, jakož i pro nesmyslné čerpání dotací z Evropských fondů.

HISTORICKÝ DŮKAZ – tedy „pravda o ideologické obelhávání celé Evropy„, je poměrně prostý a plyne z komparace „pojmů“, jenž se vyskytují v současné legislativě státu ( zejména zákon č. 169/1999 Sb.), s „pojmy“, ať již IDEOLOGIE NACISTICKÉ, tak i IDEOLOGIE BOLŠEVICKÉ.

Jelikož od 1. května 2004 je Česká republika součástí Evropské Unie, od tohoto data je tzv. „obsoletní“ pojem „zařazování do práce„, jež však figuruje jak v zákoně č. 169/1999 Sb., tak i ve Vládních dokumentech charakteru „KONCEPCE VĚZEŇSTVÍ DO ROKU 2025“.

Jednoduše, Evropské pracovní právo tento pojem nezná a to jak z logických, tak i z historických důvodů.

Bohužel, celý systém zneužívání vězeňské práce kopíruje jak sovětské gulagy, tak nacistický model realizovaný v koncentračních táborech a židovských ghettech.

1. – ALEXANDR SOLŽENICYN – SOUOSTROVÍ GULAG

Neexistuje žádná pochybnost o autoritě tohoto spisu i jeho autora, a ačkoliv je značně obsáhlý a popisující BOLŠEVICKÉ ZRŮDNOSTI, aby se věc zjednodušila, stačí se zevrubně seznámit s poslední kapitolou, ve které figurují pojmy:

– zařazování do práce

– práce jako akt převýchovy

– práce pro zachování prcovních návyků

Jedná se o bolševické ideologické předsudky, neboť v liberální demokracii je „práce prostředkem k vydělávání peněz, k odvodům na důchodové pojištění a záruka zdravotního sociálního pojištění.

PRÁCE JE TEDY SOUČÁST „majetkových práv jednotlivce, neboť i na vězně se vztahuje ROVNOST, pokud jde o „pracovní podmínky“.

Pracovní podmínky“ pak upravuje Zákoník práce a zákon č. 435/2004 Sb., kdy vězni nejsou v současnosti vyloučeni žádným zákonem Státu z práva na uzavření pracovněprávního vztahu (viz. Čl.26 odst.3. LZPS).

Jelikož pak platné Evropské pracovní právo NEZNÁ pojem „zařazení do práce“, jeho výskyt v zákoně č.169/1999 Sb. JE TOTALITNÍ RELIKVIÍ!!

2. – NACISTICKÁ PROPAGANDA Z ROKU 1933

Jelikož neexistuje rozdíl mezi bolševickou a nacistickou ideologií, ačkoliv v České republice je Komunistická strana stále u moci a v Parlamentu, lze se z druhé strany odkázat na citaci z německého tisku:

– MÜNCHER ILLUSTRIERTE PRESSE, 16.7.1933 – „Pravda o Dachau„: „Skutečná pravda je, že jsou tam lide vychováváni k práci disciplině, aby mohli být začleněni do velké fronty německého nacionálního socializmu. Zachází se s nimi humánně, jsou dobře živeni a jsou pod lékařskou péči. Musejí pracovat, ale mají dostatek volného času, aby mohli provozovat hry a sport. Nikdy v životě se neměli tak dobře a bezstarostně, jako zde v Dachau, kde mají konečně příležitost vykonávat své řemeslo.

O tom, jaká to byla lež, není pochybností. Nicméně, současná Vládní propaganda České republiky používá shodných popisů stavu českých věznic, ačkoliv jde o ZRŮDNÉ KLIŠÉ.

Historické dokumenty však tento „HUMUS“ popisují velmi pregnantně:

VězeňskáprácebylaneuvěřitelněvýhodnáStátneslnákladyna reprodukci pracovní sílyinákladynastřeženívězňů a SS využívalavelkého pracovního potenciáluve svůj prospěch až doroku 1940 zcela zdarma.Formálně byly vytvářené hodnotymajetkem státu, ale sloužily SS.Činily ji tak méně závislou na státní pokladně i na nadřízených institucích.To i přesto, že v propagandě o KT Dachau figurovala práce jako hlavní výchovná terapie k vrácení polepšitelné části uvězněných do lůna německé společnosti. Ve skutečnosti byla práce často zneužívának ponižování a fyzickémuruinovánívězňů.

Zde je na místě zdůraznit, že struktura Vězeňské služby ČR věrně kopíruje strukturu SS a, ve XXI. Století, systém tzv. „Středisek hospodářské činnosti“ kopíruje systém „nacistického vyvádění peněz ze státního rozpočtu“ a to jako „ZISK VS ČR„, jenž slouží současné Vládní propagandě.

Existuje jediný rozdíl a to, že vězni v ČR nejsou „fyzicky ruinováni“, ale pouze okrádáni na odvodech na důchodové zabezpečení a tím „sociálně dezintegrováni„.

Současná propagandistická literatura, např. Časopis „České vězeňství“, vydávaný za „ZISKY VSČR„, přesně kopíruje ideologickou propagandu velitele KT v Osvětimi Rudolfa Hösse: „Jestliže se vězňům umožní pracovat, což jim umožní, aby se ukáznili, pak v důsledku toho jsou schopni snáze vydržet věznění a lépe snášet jeho demoralizující vliv.“.

Tento postup VS ČR – státního „ozbrojeného sboru“ – je přesně veden dle ideologické poučky Dr. Josepha Goebbelse: „Vždy je lepší posilovat ve veřejnosti existujícípředsudky (např. „zařazování vězňů do práce bez pracovních smluv.„)než se pokoušet něčí názory změnit.V situacích, kde jenutno usilovat o změnu názorů,jetřebavolittechniku:pohybovat se jako konvoj – stále se řídit tempem nejpomalejšího plavidla – a neustále delikátně různými způsoby opakovat to, co siposluchači mají přisvojit. Nejlepší pak je ukazovat obrázky a vyprávět příběhy, (jako v „Koncepci vězeňství do roku 2025), jež je dovedou k závěrům, jichž chcete dosáhnout, přičemž jim ponechat domnění, že se k tomu dopracovali sami.“

..a přesně toto v současnosti dělá jak Vězeňská služba ČR, tak prosazuje i Vládní propaganda!!

Obecně se automaticky používá zcela nezákonný pojem „zařazování do práce„, kdy nikdo nechce připustit, že všem vězňům je protiústavně zasahováno do vlastnického majetkového práva, nebo%t odvody na důchodové pojištění NEODPOVÍDAJÍ „opotřebování fyzického těla vězně“ a z tohoto „vytunelované“přidané hodnotě na výrobních, které za dumpingovou cenu Vězeňskáslužba „předprodává“ na volný trh. Absurdita pojmu „zařazování do práce“ pak vynikne i v daleko šilenějších souvislostech, kdy tento pojem byl zcela automaticky používán i nacistickými zločinci, jak lze doložit z procesu z roku 1964 v Mnichově, jež byl veden proti p. Karlu Wolfovi . SS-obergruppenfürher a generál Waffen-SS, pobočníkŘíšského Vůdce SS Hendricha Himmlera, výpovědí Wilhelma Koppeho z Bonnu, bývalého SS-obergruppenfürhera před soudem: „NetušiljsemajsempřesvědčenžetonetušilipanWolfcosedějevokolí Lublina, v táborech Sobibor,Treblinka, Belzec. V létě 1942 jsem s generálemWolfemhovořilvBerlíneUklidňoval tehdy méobavyohledněkonečnéhovýsledkuválkyazbrojníchmožnostíNěmeckaavtétosouvislostisezmínilogigantickémHitlerovéplánuzříditprávěvLublinskémprostoruobrovskézbrojnístřediskoPravděpodobně největší v Evropě a možná i na světěŘíkal mi také, že jako výrobní síly mají byt vtomtokomplexunasazenik řadové prácipředevšímŽidéPoláciapozdějisnadidalšíSlovanéJepřirozenéže bychom takto neuvažovalikdybychom oba věděliže jsou v Lublinu místo zařazovánído práce masově zabíjeni.

Takže – HRŮZNOST pojmu „zařazování do práce“ spočívá v tom, že byl používán nacistickými zločinci k POPÍRÁNÍ HOLOKAUSTU!! k popírání vědomí o této hrůze!

V důsledku tedy nejde jen o nerealizovanou ideologickou debolševizaci českého právního systému, ale i o jeho nerealizovanou ideologickou DENACIFIKACI českých orgánů, odpovědných za věznění lidí, neboť je úplně lhostejno jaký totalitarizmus ovládal český stát.

Po roce 1989 mělo dojít k účinné očistě, k čemuž nedošlo v roce 1999 byl přijat zákon č.169/1999 SB., který stále pracuje s pojmu nacistické a bolševické ideologie (s pojmem „zařazováni do práce“), pojmem, který je stojící zcela mimo platné Evropské právo.

Tomto ohledu, nepokoje ve věznicích počátkem roku 2000 lze nazvat: „bojem proti bolševizmu“. Po zrůdném bolševickém puči v roce 1948 byl termín „zařazování do práce“ přijat a akceptován rudým zločincem náměstkem ministra spravedlnosti odpovědným za vězeňství JUDr. Milanem Klossem, jehož ideologičtí pohrobci působí v českém vězeňství dodnes, neboť nikdo z tohoto rudého dobytka nebyl ve skutečnosti za tyto hrůzy potrestán, a to ani za to, že mají na svědomíhromady mrtvých.V roce 1948 byl přijat zákon č. 247/1948 Sb. – o táborech nucených prací, kde se opět pracuje a s nacistickým pojmem „zařazování občana do TNP na práci“.

Po celou rudou totalitu byl tento pojem používán a dnes si nikdo neuvědomuje, že jde o pojem TOTALITNÍ HRŮZOVLÁDY, který se samozřejmostí bolševických pohrobkům vlastní je užíván automaticky i nadále!!

Realita je totiž taková, že Vězeňská služba ČR „nezaměstnává vězně„, ale prodává lacinou vězeňskou práci soukromým subjektům a to za účelem zisku tzv. Středisek hospodářské činnosti VSČR. Tyto zisky jsou pak užívány k vymývání mozků lidí v tzv. „venkovnímsvětě, pokud jde o realitu a stav českých kriminálů. Lacinost vězeňské práce je zajištěna neodváděním odpovídajících odvodů do důchodového systému za každého takto pracujícího vězně!!!

IDEOLOGICKÁ EKLEKTICKÁ TEČKA ZA ZRŮDNOSTÍ ČR

Je třeba se vrátit do roku 1942, dne 30, dubna 1942, kdy napsal SS-obergruppenfürher a generál Waffen-SS, p Oswald Pohl dopis Říšskému Vůdci Heinrichu Himmlerovi, kde uvádí: „Zajišťování věznů z důvodů bezpečnostních, výchovných nebo převýchovnýchnestojí již samo osobě na předním místě – těžiště se přesunulo na stránku hospodářskou.

Tento dopis byl předložen v Norimberku při procesech s nacistickými zločinci a p. Pohl byl odsouzen k trestu smrti.

V roce 2007 odpovídal p JUDr. Jaroslav Gruber z GŘVSČR, pod Č.j. 182/2007 – 50/001 stanoviskem na dotaz Úřadu veřejného ochránce práv na skutečnost, proč se vězňům nezvýší odměny za jejich práci, a to: „s poukazem na rozpočtové potíže spojené s případnýmzvýšenímmožné zhoršení zájmu o pracovní sílu odsouzených ze stranypodnikatelských subjektů. Z toho byvyplynulo ohrožení hospodářské činnosti,atedyisníženíprocentazaměstnanosti.

Zatímco p. Oswald Pohl byl popraven, p. JUDr. Jaroslav Gruber je vážený člen společnosti v posttotalitním a plně korupčním státě – Česká republika, a to i přesto, že propaganda VSČR je rétoricky v posttotalitním a plně korupčím státě – Česká republika, a to i přesto, že propaganda VSČR je rétoricky fakticky zcela shodná, jako propaganda nacistická, přestože systém okrádání vězňů a zneužívání vězeňské práce k ziskům VSČR ze strany VSČR, je zcela shodný, jako systém zneužívání vězeňské práce v nacistických akoncentrácích a židovských ghettech, včetně toho, že „zisky kasírujepokladnaVSČR„.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *